דירה – Apartment
כשרונות – Skills
יכולות – Abilities
דוברת אנגלית – English speaker
להתמודד – To deal with
מצב – Situation
מטרות – Goals
תמיכה – Support
ציפיות – Expectations
אתגרים – Challenges
אני עצמאית – I am independant
משתמעותי – Meaningful

מיון – Sort
עמותה – Association
אגודה – Organization
ראיון – Interview
רכזת – Supervisor
תקן – Job position
סיירת – Sayeret/ Tour of the Teken
תעודת זהות – Teudat Zehut
דו”ח שעות – Monthly hours report
הנחת בנות שירות – Bat Sherut discount
מערכת תמיכה – Support system
דירת שירות – Sherut apartment